ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับสำนักงาน
บุคลากร
งาน/โครงการ
กิจกรรม
รวมลิงค์
  ลิงค์ภายใน
  ลิงค์ภายนอก
ดาวโหลดเอกสาร
ติดต่อเรา
สำนักงานต่างๆ
สำนักงานอธิการ
สำนักงานวิชาการ
สำนักงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานบริหารเงิน
และทรัพย์สิน
  แผนกการเงิน
  ฝ่ายอาคารและสถานที่
  ฝ่ายบัญชี
สำนักงานนโยบาย/
แผนและพัฒนา
สำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักงานวิจัย
สำนักงานทะเบียนและวัดผล
สำนักงานให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา
สำนักงานบุคลากร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการ
และวิเทศสมพันธ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องสมุด


14125

 


แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555    
 

แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555

download    
  วัตถุประสงค์แผน ปีการศึกษา 2555 download    
  การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม download    
  นโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2555 download    
         
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556      
  แผนงบประมาณ (Budget Plan 56) download    
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan 56) download    
  วัตถุประสงค์แผน ปีการศึกษา 2556 download    
  การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม download    
  นโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2556 download    
         
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557      
  แผนงบประมาณ (Budget Plan 57) download    
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan 57) download    
  วัตถุประสงค์แผน ปีการศึกษา 2557 download    
  การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม download    
  นโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 download    
         
แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556      
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาปี download    
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 download    
 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556

download    
 

              (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555)

     
         
แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557      
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยตาปี download    
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 download    
 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557

download    
 

              (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556)

     
         
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยตาปี พ.ศ.2552-2556 (ฉบับทบทวน ประจำปีการศึกษา 2554)    
  สภาพปัจจุบัน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ download    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์      
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
    และเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
download    
          - คำอธิบายตัวบ่งชี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 download    
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
    พอเพียง
download    
          - คำอธิบายตัวบ่งชี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 download    
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 สร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
    เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
download    
          - คำอธิบายตัวบ่งชี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 download    
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 ส่งเสริม การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
    และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
download    
          - คำอธิบายตัวบ่งชี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 download    
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
    ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป้นรูปธรรม
download    
          - คำอธิบายตัวบ่งชี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 download    
  การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม download    
         
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยตาปี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2557-2561    
         
         
ตัวอย่างรายงานแบบประเมินโครงการ download    
แนวทางการเสนอและรายงานโครงการ download
ตัวอย่างการเขียนโครงการ download
ตัวอย่างการเชียนโครงการ ลักษณะงานวิจัย แบบ 5 บท download    
 

มหาวิทยาลัยตาปี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยตาปี ชั้น 1 อาคารมิลินทานุช วิทยาเขตเมือง และ อาคารบริหาร วิทยาเขตพุนพิน ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครแนะแนวการศึกษา โทร 0-7720-4431-2, 0-7726-4225 ต่อ 3101(เมือง) 3100(เมือง) Mobile 085-7942629 หรือ lสมัครผ่านระบบออนไลท์ได้ที่ www.tapee.ac.th t เก่งคิด มีจิตอาสา

 

รายงานการประชุมผู้บริหาร เดือนสิงหาคม 2557

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตาปี ครั้งที่1- 2557
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตาปี ครั้งที่ 2-2557
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตาปี ครั้งที่ 3-2557
 
   

 

 
 

มหาวิทยาลัยตาปี 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

มหาวิทยาลัยตาปี (วิทยาเขตพุนพิน )45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225 ต่อ 2700
webmaster : rachan@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียด 1024*768 pixels

  Top